ماه: ژانویه 2024

آخرین اخبار

13کتاب استادی درمذاکره بهترین کتاب مذاکره به انتخاب سایت ویکی بازاریابی

13کتاب استادی درمذاکره بهترین کتاب مذاکره به انتخاب سایت ویکی بازاریابی کتاب استادی درمذاکره بهترین کتاب مذاکره کتاب استادی درمذاکره   https://t.me/Iranian_leadership_schoolhttps://www.instagram.com/mazyare_mir    کتاب استادی